.....                

.....

GESCHIEDENIS
Naar aanleiding van de tv-uitzending op 15 mei 1985: “Voor een gulden per dag”, hebben enkele oud-militairen Indiëgangers van 3 RS de koppen bij elkaar gestoken.
Dit waren de heren J. van Rossum, J.W.J. in den Berken, H. van Leeuwenstein, J. Zantinge, T. Zuidema en L.J. Berenbroek.
Enige tijd later vormden zij het voorlopige bestuur van de COMI, in 1985 de voorloper van de latere VOMI. Op eerder genoemde tv-uitzending kwamen zeer veel reacties binnen van oud-militairen Indiëgangers en dit heeft een stimulans gegeven om gezamenlijk te trachten naar buiten te treden en vooral naar de overheid toe om te komen tot erkenning en waardering voor de Indië – en Nieuw-Guineagangers. Op 23 oktober 1985 is als opvolger van de COMI de VOMI opgericht.
In eerste instantie is deze vereniging opgericht voor de Oud Militairen Indiëgangers.
Op een later tijdstip werden ook de Oud Militairen Nieuw-Guineagangers hierbij betrokken. Deze laatste groep is wat leeftijd betreft jonger dan de Indiëgangers.

 

DOELSTELLINGEN
De vereniging heeft ten doel:
- Het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van haar leden
- Het behartigen van de belangen van de nagelaten betrekkingen van hen, die als gevolg van directe militaire dienstverrichtingen om het leven kwamen of ten gevolge daarvan invalide werden
- Het ijveren voor het blijvend eren en herdenken van hen die gevallen zijn tijdens militaire dienstverrichtingen alsmede van hen die tijdens, door of ten gevolge van krijgsgevangenschap, ziekte of ongevallen in of door de militaire dienst zijn overleden
- Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen de leden van haar lidverenigingen
- Het bevorderen van contacten met gelijkgestemde nationale en internationale organisaties

Beginselen:
- De vereniging tracht gestelde doelen te verwezenlijken, los van elke partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie
- De vereniging staat open voor samenwerking met verenigingen, die zich op overeenkomstig terrein als de VOMI-NL bewegen en aanverwante doelstellingen nastreven